مسافر مهمان

ويلا داراي ٣اتاق خواب متصل به دريا ٢٠٠٠متر فضاي سبز دسترسي به فروشگاه ها، داروخانه و ... سيستم سرمايش اسپليت و گرمايش بخاري